Terms Of Service

EKXO Algemene voorwaarden 2016.

Artikel 1 – Definities.

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities. Ekxo reclamebureau staat ingeschreven bij de KvK onder nummer: 58959769

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruikt maakt van de diensten en producten van Ekxo.

Gebruiker. Iedere natuurlijke of rechtsidentiteit die gebruikt maakt van de: producten, diensten en websites van Ekxo.

Websites: Alle webpagina’s die behoren tot het domein van Ekxo, namelijk www.ekxo.nl en www.merknaambureau.nl

Partners: Zakelijke partners en auteurs van Ekxo en Merknaambureau veelal in de vorm van een samenwerkingsverband welke op informele en ongeschreven wijze tot stand kan komen en worden gehandhaafd.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes tevens alle content van Ekxo en Merknaambureau. Hiervan kan enkel worden afgeweken wanneer Ekxo in duidelijk schrijve andere voorwaarden biedt aan opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart bij het afnemen van diensten en producten van Ekxo bekend en akkoord te zijn dat zijn/haar algemene voorwaarden op voorhand worden afgewezen.

Ekxo behoudt zich het recht voor stilzwijgend de inhoud van deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest actuele voorwaarden zijn in te zien op de website van Ekxo.nl. Bij gebruik maken van de services en producten van Ekxo verklaren opdrachtgever(s) en auteurs als ook gebruikers zich akkoord met de algemene voorwaarden die op dat moment van kracht zijn.

 

Artikel 3 – Overeenkomst.

Een overeenkomst tussen Ekxo en opdrachtgever of gebruiker kan tot stand komen op de volgende wijzen.

Het aanmaken van een persoonlijk account op de website(s) van Ekxo.
Ondertekening van de offerte door opdrachtgever.
Ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.
Door bevestiging van opdrachtgever via e-mail en fax.

Elke offerte afkomstig van Ekxo en bedoeld voor opdrachtgever is vrijblijvend en geldig tot veertien dagen na versturen. Offerte kan door opdrachtgever binnen veertien dagen worden ondertekend en bevestigd. Alle genoemde bedragen in offerte gelden in Euro’s en zijn exclusief btw. Op alle producten en diensten van Ekxo en Merknaambureau zijn de algemeen geldende btw wetgeving van toepassing.

 

Artikel 4 – Opzegging en beëindiging

Ekxo en Merknaambureau zijn gerechtig om de overeenkomst(en) met opdrachtgever en/of gebruiker met directe ingang op te zeggen indien Ekxo in staat van faillissement verkeert of indien er aan Ekxo surseance van betaling is verleend danwel Ekxo en merknaambureau zijn onderneming heeft gestaakt.

Bij annulering of wijziging na bevestiging van de offerte wordt 40 (veertig) procent exclusief btw van het totale offertebedrag aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 5 – Betaling.
Ekxo brengt de door opdrachtgever en/of gebruiker verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een (digitale) factuur eventueel met inzet van een payrollbureau.

Facturen dienen uiterlijk veertien dagen na dagtekening te worden voldaan. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf vervaldag is Ekxo gerechtigd de wettelijke rente en de (latere directe) bijkomende (on) kosten in rekening te brengen. Indien betaling uitblijft is Ekxo gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk te staken.

 

Artikel 6 – Website accounts aanmaken en gebruiken
Met het aanmaken van een account gaat gebruiker en/of auteur akkoord met de Algemene voorwaarden van Ekxo.  De gebruiker/auteur verkrijgt met dit persoonlijk account een persoonlijk, herroepelijk, beperkt, niet overdraagbaar, recht om de content die ter beschikking wordt gesteld door middel van de website te consumeren. Het is gebruiker en/of auteur niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot zijn/haar account en/of de content waartoe dit account toegang geeft. Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens behorende bij zijn/haar account.

 

Artikel 7 – Overmacht.
Onverminderd als overmacht gelden elke omstandigheid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot technische storingen en medische urgentie die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan Ekxo kan worden toegerekend. Wanneer Ekxo voorziet dat hij tekort zal schieten in de nakoming door overmacht, meldt hij dit direct schriftelijk aan de opdrachtgever en/of gebruiker.
Indien Ekxo door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de zijn verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

 

Artikel 8 – Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites, bedrijfs- merknaamcreaties en content van Ekxo en Merknaamburea in iedere vorm gepubliceerd en in beeld, tekst als in geluid berusten uitsluitend bij Ekxo, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Door auteurs aangeleverd werk zoals vlogs en artikelen worden automatisch volledig eigendom van Ekxo. Ekxo mag deze door partners en auteurs aangeleverde werken vrijelijk wijzigen, verwijderen, verspreiden en/of kopiëren en inzetten ter promotie van Ekxo en haar partners. Het is gebruiker, opdrachtgever en auteur niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ekxo de website en content op welke wijze en in welke vorm en met welk doel dan ook te kopiëren, downloaden, verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is gebruiker slechts toegestaan om content voor persoonlijk gebruik te downloaden. Het verveelvuldigen van artikelen in de vorm van video en/of tekst welke een duidelijk educatief doel dienen zoals blogartikelen en videoblogs is toegestaan mits herkomst en een link naar deze herkomst duidelijk staan geëtaleerd en actief zijn. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te wijzigen of onleesbaar te maken.

 

Artikel 9 – Geheimhouding
Ekxo en Merknaambureau en eenieder die in opdracht van Ekxo werkt verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid van Ekxo en/of Merknaambureau wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 100 (honderd) procent van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Aansprakelijkheid van Ekxo en Merknaambureau voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever en/of gebruiker, schade ten gevolge van het gebruik van haar website(s), de op haar website(s) getoonde content (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie is uitgesloten. Ekxo zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever, auteur en/of gebruiker de mogelijkheid heeft het ontstaan van de schade bij zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde te verhalen. De aansprakelijkheid van Ekxo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever, auteur en/of gebruiker Ekxo onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld Ekxo ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Zodat Ekxo in staat wordt gesteld deze ingebreke blijving afdoende op te lossen Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Ekxo en Merknaambureau vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter
Op iedere overeenkomst tussen Ekxo en/of Merknaambureau en een opdrachtgever en/of auteur en/of gebruiker is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de opdracht overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting gebracht worden bij de bevoegd rechter te Arnhem.

TOS 2017.