Ekxo algemene voorwaarden 2022 - 2023Ekxo (eigenaar Dennis Marinus Scholtus) werkt tot nadere berichtgeving zonder schriftelijke overeenkomsten. Bij het afnemen van diensten geleverd door Ekxo gaat u akkoord met de voorwaarden getoond in deze terms of service en verklaard u op de hoogte te zijn en akkoord te zijn dat uw voorwaarden op voorhand worden afgewezen. Op deze voorwaarden kan niet worden afgeweken zonder wederzijds schriftelijk overeenkomen.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruikt maakt van de diensten en producten van Ekxo.
Gebruiker. Iedere natuurlijke of rechts identiteit die gebruikt maakt van de: producten, diensten en websites van Ekxo. Websites: Alle webpagina's die behoren tot het domein van Ekxo, namelijk www.ekxo.nl en Ekxo landingpagina's.
.
Partners: Zakelijke partners en auteurs van Ekxo veelal in de vorm van een samenwerkingsverband welke op informele en ongeschreven wijze tot stand kan komen en worden gehandhaafd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Ekxo nieuwsbrief / e-zine, alle aanbiedingen en offertes tevens alle content van Ekxo en al het e-mailverkeer. Hiervan kan enkel worden afgeweken wanneer Ekxo in duidelijk schrijven andere voorwaarden biedt aan opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart bij het afnemen van diensten, content en producten van Ekxo bekend en akkoord te zijn dat zijn/haar algemene voorwaarden op voorhand worden afgewezen.

Ekxo behoudt zich het recht voor stilzwijgend de inhoud van deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest actuele voorwaarden zijn in te zien op de website van Ekxo.nl. Bij gebruik maken van de services en producten van Ekxo verklaren opdrachtgever(s) en auteurs als ook gebruikers zich akkoord met de algemene voorwaarden die op dat moment van kracht zijn.

Artikel 3 – Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Ekxo en opdrachtgever of gebruiker kan tot stand komen op de volgende wijzen. Het aanmaken van een persoonlijk account op de website(s) van Ekxo. Ondertekening van de offerte door opdrachtgever. Akkoord van de schriftelijke of e-mail bevestiging door de opdrachtgever. Door bevestiging van opdrachtgever via e-mail en fax.

Elke offerte afkomstig van Ekxo en bedoeld voor opdrachtgever is vrijblijvend en geldig tot veertien dagen na versturen. De (digitale) offerte kan door opdrachtgever binnen veertien dagen worden bevestigd. Alle genoemde bedragen in offerte gelden in euro's en zijn exclusief btw. Op alle producten en diensten van Ekxo zijn de algemeen geldende btw wetgeving van toepassing.

Artikel 4 – Opzegging en beëindiging

Ekxo is gerechtigt om de overeenkomst(en) met opdrachtgever en/of gebruiker met directe ingang op te zeggen indien Ekxo in staat van faillissement verkeert of indien er aan Ekxo surseance van betaling is verleend dan wel Ekxo zijn onderneming heeft gestaakt.

Artikel 5 – Betaling

Ekxo brengt de door opdrachtgever en/of gebruiker verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een (digitale) factuur eventueel met inzet van een payrollbureau. Bedragen zijn exclusief btw. Maandelijks voldaan via de payroller van Ekxo.

Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij in verzuim. Vanaf vervaldag is Ekxo gerechtigd de wettelijke rente en de (latere directe) bijkomende kosten in rekening te brengen. Indien betaling uitblijft is Ekxo gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk te staken.

Facturatie vind plaats in de week dat de werkzaamheden voor die betreffende maand zijn voltooid. Facturatie vind plaats in aaneensluitende maanden óók in de vakantieperiodes of wanneer een opdrachtgever om welke omstandigheid ook het bedrijf tijdelijk sluit tenzij anders wederzijds overeengekomen.

Google penalty's hebben geen invloed op de hoogte van de maandelijkse compensatie die op het moment voordat de Google penalty plaatsvond bereikt was.

Cliënt gaat ermee akkoord om te betalen voor alle derde partij software of diensten die worden aanbevolen door Ekxo en beoordeeld en goedgekeurd door de cliënt.

Jaarlijkse herevaluatie maandelijks tarief
Het maandelijks tarief wordt jaarlijks gecorrigeerd naar de inflatie.

Artikel 6 – Website accounts aanmaken en gebruiken

Met het aanmaken van een account gaat gebruiker en/of auteur akkoord met de algemene voorwaarden van Ekxo. De gebruiker/auteur verkrijgt met dit persoonlijk account een persoonlijk, herroepelijk, beperkt, niet overdraagbaar, recht om de content die ter beschikking wordt gesteld door middel van de website te consumeren. Het is gebruiker en/of auteur niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot zijn/haar account en/of de content waartoe dit account toegang geeft. Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens behorende bij zijn/haar account.

Artikel 7 – Overmacht

Onverminderd als overmacht gelden elke omstandigheid, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot technische storingen, events en medische urgentie die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan Ekxo kan worden toegerekend. Wanneer Ekxo voorziet dat hij tekort zal schieten in de nakoming door overmacht, meldt hij dit direct schriftelijk of per e-mail aan de opdrachtgever en/of gebruiker. Indien Ekxo door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de zijn verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites en content van Ekxo in iedere vorm gepubliceerd en in beeld, tekst als in geluid berusten uitsluitend bij Ekxo, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Door auteurs aangeleverd werk zoals blogs en vlogs en artikelen worden automatisch volledig eigendom van Ekxo. Ekxo mag deze door partners en auteurs aangeleverde werken vrijelijk wijzigen, verwijderen, verspreiden en/of kopiëren en inzetten ter promotie van Ekxo en zijn partners. Het is gebruiker, opdrachtgever en auteur niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ekxo de website en content op welke wijze en in welke vorm en met welk doel dan ook te kopiëren, downloaden, verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.

Het is gebruiker slechts toegestaan om content voor persoonlijk gebruik te downloaden. Het verveelvoudigen van artikelen in de vorm van video en/of tekst welke een duidelijk educatief doel dienen zoals blogartikelen en videoblogs is toegestaan mits herkomst en een link naar deze herkomst duidelijk staan vermeld en actief zijn. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te wijzigen of onleesbaar te maken. Aan de content op het volledige domein Ekxo.nl kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen voorbehouden.

Artikel 9 – Geheimhouding

Ekxo en eenieder die in opdracht van Ekxo werkt verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid van Ekxo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal 100 (honderd) procent van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Aansprakelijkheid van Ekxo voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever en/of gebruiker, schade ten gevolge van het gebruik van haar website(s), de op haar website(s) getoonde content (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie is uitgesloten. Ekxo zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever, klant, auteur en/of gebruiker de mogelijkheid heeft het ontstaan van de schade bij zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde te verhalen. De aansprakelijkheid van Ekxo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever, auteur en/of gebruiker Ekxo onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Zodat Ekxo in staat wordt gesteld deze in gebreke blijven toereikend op te lossen. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Ekxo (Dennis Marinus Scholtus) vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering. Ekxo accepteert geen (financiële) verantwoordelijkheid voor kosteloos uitgevoerde werkzaamheden en projecten. Bij correspondentie en contact via het Ekxo.nl Gmail account en info@ekxo.nl zijn de genoemde voorwaarden in deze ToS van toepassing.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Op iedere overeenkomst tussen Ekxo en een opdrachtgever en/of auteur en/of gebruiker is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de opdracht overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting gebracht worden bij de bevoegd rechter te Arnhem.

TOS Ekxo.nl 2022 - 2023.

Ben je gereed voor actie of laat je liever je concullega's winnen?

Neem nu contact met mij op.

Contact
Doordat ik kantoor aan huis houd plaats ik vanwege privacyoverwegingen niet mijn privé-adres op mijn website.
Ik werk via een payroll constructie hierdoor hoef ik niet over een KvK-nummer te beschikken.
Vermelde bedragen zijn exclusief btw.
© Ekxo.nl 2014 - 2023
error: content is beschermd.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram